top of page

Ein Hymddiriedolwyr

Mae holl Ymddiriedolwyr Dance Blast yn gaffaeliad aruthrol i’r sefydliad ac mae eu profiad a’u harbenigedd ym maes rheoli’r celfyddydau, busnes, rheolaeth ariannol,  personél a materion cyfreithiol yn sicrhau bod y sefydliad yn cael ei lywodraethu’n effeithiol. Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr i gyd yn wirfoddolwyr. 

 

Sue Weston: Cadeirydd 

Yn gyn-ddawnsiwr, coreograffydd, athrawes symud a Chyfarwyddwr Artistig Gweithdy Ballet yr Alban, mae Sue wedi gweithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol ym myd ffilm, teledu a theatr. Dyfarnwyd doethuriaeth er anrhydedd i Sue yn 2006 am ei gwaith dros nifer o flynyddoedd yn Sri Lanka yn cefnogi achosion dyngarol. Sue yw ysgogydd gweithgareddau Ymlacio’r Meddwl sy’n darparu cyrsiau Tai-Chi, Qigong ac ymwybyddiaeth ofalgar, dosbarthiadau, gweithdai ac encilion ym Mhont-y-pŵl, Mynwy ac Ynys Gybi, yr Alban. Mae arbenigedd yn cynnwys rheoli celfyddydau, dawns, iechyd & materion lles. 

 

Carol Brown: Ymddiriedolwr.

Am dros 30 mlynedd bu Carol yn gyfarwyddwr TAN Dance, y sefydliad dawns gymunedol ar gyfer Port Talbort, Castell-nedd ac Abertawe. Mae gan Carol dros ddeugain mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector dawns yng Nghymru ac mae ganddi ystod eang o arbenigedd gan gynnwys rheoli'r celfyddydau, addysgeg, cynllunio strategol, cyllid a strategaethau a pholisïau CCC. 

Sue Caswell: Ymddiriedolwr.

Ymddeolodd Sue yn ddiweddar o weithio i  Cyngor Sir Fynwy mewn sedim rôl Adnoddau Dynol ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad AD gan gynnwys recriwtio, hawliau cyfreithiol a chyfrifoldebau sefydliad, staff gwerthusiadau a gweithdrefnau disgyblu.   Mynychodd merch Sue y prosiect DawnsBlast cyntaf ym 1998. 

Michele Down: Ymddiriedolwr

Mae Michèle wedi bod yn Hyfforddwr Gweithredol ers dros bum mlynedd ar hugain, gan ddarparu arweinyddiaeth a hyfforddi a hwyluso tîm yn y DU ac yn fyd-eang. Mae hi'n cefnogi swyddogion gweithredol trwy newid ystyrlon a chadarnhaol a hwyluso rhaglenni newid sefydliadol mawr.

Wedi’i hyfforddi’n wreiddiol fel athrawes ddawns a Saesneg, mae ganddi gefndir entrepreneuraidd, gan ddechrau ei busnes cyntaf yn 21 oed ac wedi hynny hyfforddi fel seicotherapydd, arfer sy’n llywio ei rôl bresennol yn fawr. Mae hi'n gweithio gyda  ystod amrywiol o sefydliadau yn y sectorau corfforaethol a dielw. Yn ei hamser hamdden, mae’n dawnsio, yn pobi, yn darllen ac yn treulio cymaint o amser â phosibl gyda’i theulu a’i ffrindiau.

bottom of page