top of page

Swyddi a Chyfleoedd

Beth yw Dance Blast?

Dance Blast yw'r sefydliad datblygu dawns ar gyfer Sir Fynwy sydd wedi'i leoli yn Y Fenni. Mae ein canolfan yn ganolfan fywiog ar gyfer Dawns a Syrcas Awyrol sy'n darparu amrywiaeth o ddosbarthiadau ar gyfer ein cymuned leol yn ogystal â lle ar gyfer datblygiad proffesiynol, hyfforddiant a pherfformiad.  Rydym yn darparu ystod eang o weithgareddau i oedolion a phobl ifanc, gan gynnwys dosbarthiadau dawns wythnosol, prosiectau gwyliau, perfformiadau safle-benodol a digwyddiadau cymunedol. Mae gan Dawns Blast enw arbennig am ansawdd ein dawns ieuenctid a'n syrcas awyrol yn ogystal â'n dull cynhwysol. Ochr yn ochr â'n dosbarthiadau cymunedol, mae gennym hefyd dri chwmni perfformio: Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy (MYDC), ein cwmni dawns cynhwysol i oedolion: Cwmni Dawns Gysylltiedig Sir Fynwy (MCDC), ynghyd â Chwmni Syrcas Ieuenctid Sir Fynwy (MYCC)

Beth mae'r swydd newydd hon yn ei olygu?

Yn ddiweddar, mae Dawns Blast wedi sicrhau cyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer ein prosiect allgymorth newydd 'Dawns Blast Allan ac o Gwmpas'. Bydd y prosiect allgymorth pwrpasol hwn yn darparu cynaliadwyedd ar gyfer ein prosiectau mwy gwledig ac yn ein galluogi i gynnig i bobl o bob oed a galluoedd ar draws Sir Fynwy a thu hwnt i'r rhaglen waith gynhwysol o ansawdd uchel y mae cyfranogwyr yn ei mwynhau yn ein Canolfan Ddawns yn Y Fenni.

Yn ogystal, mae Dawns Blast yn gweithio mewn partneriaeth â Theatr y Fwrdeistref a Chanolfan Celfyddydau Melville i ddarparu darpariaeth gelfyddydol i bobl ifanc ledled Sir Fynwy fel rhan o'r rhaglen Dyfodol Creadigol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ar gyfer y swydd hon yn cynorthwyo Cyfarwyddwr y Cwmni i reoli prosiectau a hwyluso'r rhaglen hon. 

Crynodeb Swydd

Mae Dawns Blast yn chwilio am artist dawns cymunedol a/neu syrcas awyrol profiadol a fydd yn rheoli ac yn cyflwyno prosiect y rhaglen waith gyfatebol o answadd uchel a chynhwysol y mae cyfranogwyr yn ei mwynhau yn ein Canolfan Ddawns yn  Y Fenni. Cyrraedd pobl o bob oed a gallu ar draws Sir Fynwy a thu hwnt.

 

Mae'r swydd yn cynnwys rheoli prosiectau a chyflwyno gweithdai yn y gymuned yn ogystal â recriwtio a rheoli artistiaid llawrydd ychwanegol, pan fo angen. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn magu perthnasoedd presennol â sefydliadau partner yn Sir Fynwy a'r ardaloedd cyfagos, yn ogystal â datblygu perthnasoedd newydd i'r dyfodol. 

 

Bydd y swydd hon yn cefnogi ein rhaglen Dawns Blast Allan ac o Gwmpas a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a rhaglen allgymorth ieuenctid Dyfodol Creadigol. 

Arweiniad

Darllenwch y disgrifiad swydd yn ofalus cyn dechrau eich cais i sicrhau eich bod yn bodloni'r holl feini prawf hanfodol a'ch bod yn gallu darparu tystiolaeth yn eich cais i gefnogi'r meysydd hyn. Dim ond gwybodaeth berthnasol fydd yn cael ei hystyried pan fydd ymgeiswyr rhestr fer.

Yn gyfrifol am:        Cyfarwyddwr y Cwmni 

Gyfrifol am:             Cynllunio a chyflwyno prosiectau dawns ac awyrol yn y gymuned yn ogystal â recriwtio a rheoli artistiaid llawrydd..

Lleoliad:                   Dawns Blast, Y Fenni

Cyflog:                    £24,000 pro rata

Oriau:                       Rhan-amser (18.5 awr yr wythnos)
Mae argaeledd i weithio nosweithiau rheolaidd yn ystod y tymor a rhai penwythnosau yn ofyniad hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Gwyliau blynyddol: 5.6 wythnos pro rata, gan gynnwys Gwyliau Banc

Contract:                  Contract cyfnod penodol o 12 mis o'r dyddiad dechrau, (gyda'r bwriad o sicrhau cyllid i ymestyn y tu hwnt i             ddiwedd y contract)

                                    Mae Dawns Blast yn agored i ystyried ceisiadau rhannu swyddi 

Disgrifiad Swydd

Rôl a Chyfrifoldebau

 • Rheoli a chyflwyno gweithgareddau dawns cynhwysol o ansawdd uchel a/neu awyrol i aelodau o'n cymuned, o bob oedran a gallu nad ydynt yn manteisio ar y cyfleoedd y mae Dawns Blast yn eu darparu ar hyn o bryd oherwydd rhwystrau fel anabledd, daearyddiaeth wledig ac economeg gymdeithasol.

 • Recriwtio a rheoli artistiaid llawrydd profiadol hefyd i gyflawni'r uchod

 • Parhau i reoli a gweinyddu'r prosiectau allgymorth presennol a ddatblygwyd gan Gyfarwyddwr Cwmni Dawns Blast fel rhan o raglenni Dawns Blast Allan ac o Gwmpas a Dyfodol Creadigol, gan gynnwys, Building Bridges, Questbusters, Sparkle, Ysgol Gynradd Cross Ash ac Ysgol Gynradd Over Monnow, Trefynwy.

 • Disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus ei hun yn hwyluso hanner y prosiectau cychwynnol hyn fel rhan o'i rôl.

 • Gweithio ochr yn ochr â Chyfarwyddwr Cwmni Dawns Blast i fagu a datblygu perthynas â sefydliadau cymunedol yn Sir Fynwy a'r cyffiniau.

Meini Prawf Hanfodol

 • Hyfforddiant i lefel gradd neu brofiad cyfatebol mewn dawns, syrcas awyrol neu ffurf gelfyddydol gysylltiedig.

 • Profiad dangosadwy o gyflwyno dawns gymunedol a/neu syrcas awyrol i amrywiaeth o grwpiau cymunedol o gefndiroedd, oedrannau a galluoedd amrywiol

 • Dealltwriaeth glir o sut i weithio'n gynhwysol a sicrhau bod ein holl gyfranogwyr yn cael eu galluogi i gyflawni eu potensial llawn 

 • Profiad o reoli a gweinyddu prosiectau cymunedol

 • Sgiliau trefnu cryf, gan gynnwys y gallu i flaenoriaethu eich llwyth gwaith eich hun a chwrdd â therfynau amser.

 • Gwybodaeth am egwyddorion diogelu sy'n ymwneud â phobl ifanc ac oedolion sydd mewn perygl

 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig.

 • Profiad o weithio gyda phobl ifanc a chysylltu â rhieni/gofalwyr.

 • Profiad o weithio fel rhan o dîm bach, gan gydweithio â chyd-artistiaid

 • Profiad o weithio gyda sefydliadau cymunedol partner.

 • Bod yn barod i ymrwymo i bolisïau Cymreig ac amgylcheddol Dawns Blast.

 • Trwydded yrru lawn, lân a mynediad i gar.

 • Llythrennedd Cyfrifiadurol

 

     

 Bydd y swydd hon yn gofyn am wiriad DBS Uwch cyfredol ar gyfer gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed

ac o leiaf Hyfforddiant Diogelu lefel 1 cyn i'r ymgeisydd llwyddiannus ddechrau hwyluso gweithdai

Meini Prawf Dymunol

 • Siaradwr Cymraeg

 • Profiad o reoli gwirfoddolwyr

 • Profiad o werthuso prosiectau celfyddydol        

                          

Sut i wneud cais

Anfonwch CV cyfredol gyda llythyr eglurhaol wedi'i gyfeirio at Gyfarwyddwr Cwmni Dawns Blast, Kathy Young, yn esbonio pam y byddech chi'n addas ar gyfer y swydd hon ac yn dangos sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Os gwelwch yn dda anfon at: kathydanceblast@gmail.com

If you have any questions you need answering before applying for this post, please contact Kathy for an informal conversation on kathydanceblast@gmail.com

Dyddiad cau: dydd Mercher 1 Mai 1

Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau Dydd Mawrth 7 Mai

Hwylusydd Allgymorth Cymunedol a Rheolwr Prosiect (Dawns a/neu Syrcas Awyrol)

bottom of page