top of page

Ail-greu 2021
Comisiwn Artistiaid
2 goreograffydd/artist dawns 
1 artist digidol/ffilm 

Gwahoddiad i artistiaid/coreograffwyr dawns a gwneuthurwyr ffilm/artistiaid digidol wneud ceisiadau i DdawnsBlast i greu gwaith newydd ar gyfer ei grwpiau cymunedol blaenllaw, Cwmni Dawns Ieuenctid Sir Fynwy: MYDC) Cwmni Dawns Cysylltiedig Sir Fynwy: MCDC  (Mae MCDC yn gwmni gallu amrywiol) Bydd y prosiect yn dod i ben gyda pherfformiadau yn y Fenni a Chaerdydd ym mis Ebrill 2022

 

Cyd-destun 

Mae'r syniad ar gyfer ReKindle yn tyfu'n uniongyrchol o'r pandemig ac yn adeiladu ar ein gwaith blaenorol. Mae'r pandemig wedi gofyn yr un cwestiynau i bob un ohonom: beth rydyn ni wedi'i ddysgu o'r profiad hwn beth ydyn ni am symud ymlaen, beth ydyn ni am ei adael ar ôl? 

Mae Re-Kindle yn edrych i'r dyfodol ac yn gofyn y cwestiwn: sut olwg fydden ni'n dymuno ei weld ar ein byd a'n tref? 

Bydd y gwaith newydd a grëwyd gydag artistiaid a gomisiynwyd ac aelodau ein cwmni yn archwilio materion a godwyd gan y Pandemig: 

- sut y gallem fyw yn well?
- beth yw cyflymder da bywyd?
- sut ydyn ni'n cysylltu â'n gilydd?
- sut allwn ni wneud byd gwell, mwy caredig, tecach i gwrdd â her newid hinsawdd? 

Rydym am archwilio'r themâu hyn wrth edrych ar ffyrdd newydd o gyflawni gwaith.

    -  sut y gellir cael y gorau o fod gyda'n gilydd yn y cnawd a bron? 

    -  sut gallwn ehangu'r ffordd yr ydym yn cyflwyno'r celf yr ydym yn ei gynhyrchu ffrydio ac aml-gyfrwng.

Y Broses Gomisiynu 

Mae ReKindle yn dilyn sawl prosiect comisiynu IGNITE hynod lwyddiannus, pob un wedi'i ariannu gan loteri CCC. Nod y prosiectau hyn yw darparu cyfleoedd newydd, dyfeisgar a chyffrous i herio a datblygu dawnswyr cymunedol sy’n byw yn Sir Fynwy. Mae fideos o brosiectau'r gorffennol ar gael ar ein gwefan.


Bydd dau artist dawns/coreograffydd ac un artist digidol/gwneuthurwr ffilm yn cael eu comisiynu trwy ddethol mynediad agored. Bydd aelodau'r MCDC a MYDC yn arwain y broses gyfan o lunio rhestr fer a chlyweliad ymgeiswyr i wneud y penderfyniad terfynol ar ba goreograffwyr i'w comisiynu. Mae’r broses gomisiynu yn elfen allweddol o’r prosiect. Cael y cyfle i weithio gydag ystod eang o artistiaid dawns, gweld CV, fideo dawns a chynigion ysgrifenedig ac yn ystod y clyweliadau, hwyluso dealltwriaeth ddyfnach o wahanol arddulliau dawns, coreograffi a dulliau addysgu. Mae'r broses yn annog ymholi creadigol, myfyrio a dadlau, ac mae gallu ymhelaethu ar y rhesymau pam mae artist yn cael ei ffafrio dros artist arall yn dod â'r ffurf gelfyddydol o ddawns yn fyw. 

Bydd pob artist dawns a gomisiynir yn dilyn proses wahanol iawn, ond bydd pob un yn defnyddio themâu ReKindle fel eu hysbrydoliaeth.


Bydd ReKindle hefyd yn cyflogi artist ffilm/gweledol/digidol i weithio ochr yn ochr â’r artistiaid dawns ac aelodau’r cwmni gan gyflwyno elfen amlsynhwyraidd i’r gwaith. Mae'r rheswm am hyn yn deillio o'r profiadau a gawsom i gyd yn ystod y pandemig a amlygodd bwysigrwydd cysylltu trwy sgrin. Byddwn yn chwilio am syniadau sy’n arloesol ac o bosibl yn arbrofol, ar gyfer darlledu’r gwaith (e.e. ffrydio) ac fel celfyddyd y gwaith ei hun.

Bydd aelodau MCDC a MYDC yn cael cyfle i goreograffu eu gwaith eu hunain, a bydd aelodau’n cael eu mentora gan diwtoriaid prosiect y grwpiau. Bydd creu eu gwaith eu hunain yn datblygu dealltwriaeth a dirnadaeth goreograffig ar gyfer holl aelodau'r grŵp, yn enwedig yr aelod(au) grŵp sy'n dewis coreograffi. - cadarnhau'r cysyniad bod y prosiect nid yn unig ar gyfer y cyfranogwyr ond hefyd yn cael ei arwain gan y cyfranogwyr.

Sut i wneud cais 

Rydym yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned waeth beth fo'u rhyw, ethnigrwydd, anabledd, cyfeiriadedd rhywiol neu gefndir. Rydym wedi ymrwymo i amrywiaeth a chynhwysiant ym mhopeth a wnawn. 

Anfonwch e-bostdanceblast1998@gmail.com am ffurflen gais 

Prosiect a Ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru 

Loteri_funding_strip_landscape_colour_edited.jpg
bottom of page